Normativa

La Biblioteca Pública de Maó posa en servei una nova modalitat de préstec: el d’obres d’art dels artistes locals.

Així com les biblioteques van incorporar altres mitjans de transmissió dels bens culturals més enllà dels llibres, com la música i el cinema, ara també pot fer una passa més i donar la possibilitat que els usuaris puguin gaudir d’una de les arts més antigues: la plàstica. La finalitat del nou servei de préstec d’obres d’art és doble: per una part que les persones puguin gaudir temporalment de les obres d’art al domicili dels usuaris de la nostra biblioteca i en segon lloc contribuir a la major difusió de les obres d’art dels artistes de Menorca.

NORMES DEL SERVEI:

 1. El servei de préstec d’obres d’art està reservat a usuaris amb carnet de la biblioteca majors de 18 anys.

 2. Els usuaris seran degudament informats de les condicions del préstec.

 3. Cada usuari podrà fer el préstec d’una sola obra durant un termini de 60 dies.

 4. La Biblioteca facilitarà una carpeta per a portar l’obra en bones condicions.

 5. La Biblioteca donarà en préstec les obres d’art en condicions per ser exposades, protegides i emmarcades de forma gratuïta.

 6. Els artistes podran cedir l’obra durant un període d’un any, revisable en un any més. Les obres cedides han de ser dibuixos o obra gràfica sobre paper en un format no superior de 25 x 40 cm., en qualsevol tècnica sense relleu.

 7. Els artistes signaran un contracte amb la Biblioteca Pública de Maó segons el Codi de Bones Pràctiques estipulades de cessió de drets d’imatge per a la qual cosa rebran en pagament el 15% del valor del servei de préstec. Les obres cedides en el servei de préstec no podrà superar els 500 € de valor cada una. La propietat de l’obra serà sempre de l’artista.

 8. La biblioteca posarà a disposició dels usuaris un cartipàs amb les obres protegides per carpetes de plàstic per a la seva protecció i el codi de barres per a la seva catalogació.

 9. Si un usuari vol comprar l’obra en préstec es podrà posar en contacte amb l’artista sense intervenció de la biblioteca. En aquest cas l’usuari haurà de retornar el marc de l’obra a la biblioteca.

 10. L’usuari es responsabilitza de retornar l’obra d’art en perfectes condicions. 

 11. La Biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec d’obra d’art per motius tècnics o d’oportunitat.

 12. En acabar el termini de préstec, la Biblioteca requerirà a l’usuari que retorni l’obra d’art corresponent que tingui pendent la devolució. Mentre l’usuari no retorna l’obra prestada serà sancionat a no poder fer qualsevol altre préstec.

 13. Independentment de la sanció de suspensió del servei de préstec, el Consell Insular de Menorca, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, i els articles 1902 i 1903 del Codi Civil, podrà instruir expedient administratiu a través de l’òrgan competent en què es requerirà als morosos perquè retornin les obres d’art en préstec no retornades, atorgant un termini de deu dies hàbils. Un cop transcorregut aquest termini es procedirà a recuperar l’obra d’art en préstec, sol·licitant autorització judicial, si s’escau, per entrar a l’habitatge, o bé si no es localitza l’obra o en cas que l’obra presenti deteriorament irreversible, a reclamar les liquidacions econòmiques equivalents al preu del material en préstec, en concepte d’execució subsidiària.

 14. La biblioteca signarà una assegurança genèrica en cas de pèrdua definitiva de l’obra d’art prestada que es faci càrrec del cost de la pèrdua segons el valor de l’obra.

 

Anuncios