Logo BPM nouLogo Obres d'art

Què és?

És un nou servei de préstec gratuït d’obres d’art d’artistes de Menorca amb una doble finalitat: que els usuaris puguin gaudir d’obres originals a casa seva i alhora coneguin l’art que es fa a l’illa.

Per què?

La biblioteca amplia així els serveis de préstec, posa a l’abast de tothom un producte d’excel·lència, contribuïm a la seva difusió cultural més enllà dels llibres i estimula la circulació de les obres dels artistes locals.

Què es presta?

Obra original i gràfica en paper de divuit d’artistes. S’ofereixen prop d’un centenar d’obres. Es presten ja emmarcades en fusta de faig amb unes mides de 40 x 65 cm.

Per a qui?

Per als usuaris de la Biblioteca Pública de Maó amb carnet, majors d’edat. Els préstecs es fan sota signatura d’un document de declaració de compliment de la normativa del préstec de les obres.

Com?

Com es fa qualsevol préstec. L’usuari pot consultar l’expositor a la biblioteca o al servei online i triar l’obra. Pot fer la comanda a info@bibliomao.es tot indicant la signatura de l’obra. El préstec queda enregistrat i el nostre personal li servirà l’obra escollida a punt per ser penjat a casa, previ la signatura de la declaració de compliment. El pot gaudir per un període màxim de 60 dies.

On?

En aquesta web només es mostren les obres. A la biblioteca trobarà un expositor amb les obres disponibles.

Normes del servei

1.

El servei de préstec d’obres d’art està reservat a usuaris amb carnet de la biblioteca majors de 18 anys.

2.

Els usuaris seran degudament informats de les condicions del préstec.

3.

Cada usuari podrà fer el préstec d’una sola obra durant un termini de 60 dies.

4.

La Biblioteca facilitarà una carpeta per a portar l’obra en bones condicions.

5.

La Biblioteca donarà en préstec les obres d’art en condicions per ser exposades, protegides i emmarcades de forma gratuïta.

6.

Els artistes podran cedir l’obra durant un període d’un any, revisable en un any més. Les obres cedides han de ser dibuixos o obra gràfica sobre paper en un format no superior de 25 x 40 cm., en qualsevol tècnica sense relleu.

7.

Els artistes signaran un contracte amb la Biblioteca Pública de Maó segons el Codi de Bones Pràctiques estipulades de cessió de drets d’imatge per a la qual cosa rebran en pagament el 15% del valor del servei de préstec. Les obres cedides en el servei de préstec no podrà superar els 500 € de valor cada una. La propietat de l’obra serà sempre de l’artista.

8.

La biblioteca posarà a disposició dels usuaris un cartipàs amb les obres protegides per carpetes de plàstic per a la seva protecció i el codi de barres per a la seva catalogació.

9.

Si un usuari vol comprar l’obra en préstec es podrà posar en contacte amb l’artista sense intervenció de la biblioteca. En aquest cas l’usuari haurà de retornar el marc de l’obra a la biblioteca.

10.

L’usuari es responsabilitza de retornar l’obra d’art en perfectes condicions.

11.

La Biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec d’obra d’art per motius tècnics o d’oportunitat.

12.

En acabar el termini de préstec, la Biblioteca requerirà a l’usuari que retorni l’obra d’art corresponent que tingui pendent la devolució. Mentre l’usuari no retorna l’obra prestada serà sancionat a no poder fer qualsevol altre préstec.

13.

Independentment de la sanció de suspensió del servei de préstec, el Consell Insular de Menorca, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, i els articles 1902 i 1903 del Codi Civil, podrà instruir expedient administratiu a través de l’òrgan competent en què es requerirà als morosos perquè retornin les obres d’art en préstec no retornades, atorgant un termini de deu dies hàbils. Un cop transcorregut aquest termini es procedirà a recuperar l’obra d’art en préstec, sol·licitant autorització judicial, si s’escau, per entrar a l’habitatge, o bé si no es localitza l’obra o en cas que l’obra presenti deteriorament irreversible, a reclamar les liquidacions econòmiques equivalents al preu del material en préstec, en concepte d’execució subsidiària.

14.

La biblioteca signarà una assegurança genèrica en cas de pèrdua definitiva de l’obra d’art prestada que es faci càrrec del cost de la pèrdua segons el valor de l’obra.